Comunicate - Saptamana Giurgiuveana

Joi, 15 septembrie a.c., ncepnd cu orele 11.30, n fa?a fa?a teatrului Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, se va desf??ura evenimentul public Labirintul anticorup?ie.

Cet??enii giurgiuveni ?i nu numai sunt invita?i s?-?i probeze cuno?tin?ele referitoare la riscurile implic?rii n fapte de corup?ie.

Cei care vor r?spunde provoc?rii vor putea intra ntr-o construc?ie modular? de tip labirint, care le va oferi posibilitatea s?-?i consolideze cuno?tin?ele despre infrac?iunile de corup?ie ?i s? descopere instrumentele aflate la ndemna tuturor pentru a sesiza aceste fapte.

Pentru verificarea cuno?tin?elor proasp?t dobndite, vizitatorilor le va fi nmnat cte un chestionar la care vor trebui s? r?spund? identificnd varianta corect? n labirint. Cet??enii vor primi materiale informative ?i promo?ionale.

Ini?iativa apar?ine Direc?iei Generale Anticorup?ie ?i Asocia?iei Pro Democra?ia, organizatoare ale acestui eveniment unic n municipiul Giurgiu, Labirintul anticorup?ie, parte a proiectului interna?ional Pl?te?te zero pentru ce ?i se cuvine, finan?at de Funda?ia Hanns Seidel Romnia.

Activit??ile din proiect debuteaz? ast?zi, 14 septembrie a.c. cu o mas? rotund? cu tema Prevenirea corup?iei drumul c?tre integritate, ce va avea loc la Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? Vla?ca al jude?ului Giurgiu, cu participarea reprezentan?ilor din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, din institu?iile publice locale, precum ?i cu reprezentan?i ai conducerii Direc?iei Generale Anticorup?ie.

Preciz?m faptul c?, n 2015, proiectul a fost extins la nivel interna?ional n Republica Moldova, n cadrul parteneriatului institu?ional cu Centrul Na?ional Anticorup?ie, fiind adoptat ca bun? practic?.

Cu acest prilej, Serviciul Jude?ean Anticorup?ie Giurgiu ndeamn? cet??enii s? fie responsabili ?i n spirit civic, s? semnaleze de ndat? orice fapt? de corup?ie s?vr?it? de c?tre personalul Ministerului Afacerilor Interne, la linia Telverde anticorup?ie 0800.806.806, ce poate fi apelat? gratuit din orice re?ea de telefonie.

Centrul de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog Giurgiu a organizat ?i implementat, n perioada 22 februarie - 06 mai 2016, n parteneriat cu Inspectoratul ?colar Jude?ean Giurgiu ?i Consiliul Jude?ean Giurgiu, etapa jude?ean? a concursului na?ional MESAJUL MEU ANTIDROG, ini?iat de Agen?ia Na?ional? Antidrog ?i Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice.

Prin acest proiect, ajuns la cea de-a treisprezecea edi?ie, se urm?re?te dezvoltarea unor atitudini ?i practici la nivelul ntregii popula?ii ?colare din nv???mntul gimnazial ?i liceal, prin intermediul programelor ?colare ?i de petrecere a timpului liber, n scopul adopt?rii unui stil de via?? s?n?tos, f?r? tutun, alcool ?i droguri.

La aceast? edi?ie s-au nscris 87 de elevi de la unit??i ?colare din mediul urban ?i rural, pe categoriile de vrst? corespunz?toare gimnaziului ?i liceului. Elevii au participat, n func?ie de aptitudini, la urm?toarele sec?iuni ale concursului: Eseu literar, Film de scurt metraj, Spot antidrog, Arte vizuale (Grafic?, Pictur?), iar criteriile de evaluare a lucr?rilor au urm?rit ncadrarea n cerin?e (tematic? ?i dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului ?i a subiectului ales, acurate?ea stilului, claritatea limbajului.

n ziua de 26 mai 2016, ncepnd cu ora 11.00, la Palatul Copiilor Giurgiu, va avea loc festivitatea de premiere a celor mai bune lucr?ri ale elevilor nscri?i n acest an la concurs.

Consiliul Jude?ean Giurgiu, n calitate de partener n cadrul proiectului, va oferi 24 de tablete electronice elevilor care au ocupat locurile I, II ?i III la cele opt sec?iuni ale concursului.

Lucr?rile elevilor care au ob?inut locul I la etapa jude?ean? au fost transmise la Agen?ia Na?ional? Antidrog, n vederea particip?rii la faza na?ional?.

Un b?rbat din municipiul Giurgiu ?i-a recuperat portofelul pierdut datorit? vigilen?ei de care a dat dovad? un jandarm aflat n timpul liber.

Ast?zi, 19 mai a.c., n jurul orei 13.15 un jandarm a g?sit pe str. Petre Ghelmez un portofel. n zon? nu se aflau alte persoane, motiv pentru care acesta l-a deschis pentru a afla date despre proprietar.

n interior a g?sit o carte de identitate, un certificat de na?tere, suma de 20 lei, mai multe carduri bancare, dou? cartele microsim de telefonie mobil?, precum ?i documente personale de serviciu.

Acesta a predat portofelul jandarmilor care executau misiuni pe raza municipiului Giurgiu pentru a fi napoiat proprietarului.

n momentul n care ?i-a recuperat bunul pierdut, persoana n cauz?, n vrst? de 40 de ani, le-a mul?umit jandarmilor pentru gestul ?i operativitatea de care au dat dovad?.

Locuri de munc? vacante disponibile prin re?eaua EURES

Agen?ia Jude?eana pentru Ocuparea For?ei de Munc? Giurgiu anun?? c? prin re?eaua EURES sunt puse la dispozi?ia persoanelor interesate, din Romania, 247 locuri de munc? vacante n spa?iul Uniunii Europene, dup? cum urmeaz?:

Austria 1 post (Ofiter proiecte europene) diploma universitara, de preferinta inginerie (electric,electrotehnic,energetic,protectia mediului); limba engleza - nivel avansat ;

Franta 1 post (Lucrator in hotel) Experienta minim - 6 luni; limba franceza;

Germania 44 posturi (Educatoare; Lacatus mecanic; Sudor MAG; Sofer profesionist; Medic asistent in microbiologie; Asistent medical; Bucatar; Commis / Demichef de rang; Personal servire client; personal de serviciu in domeniul hotelier; Tamplar -alternativ dulgher; Mecanic industrial; Factor postal ) obligatoriu cunostinte bune limba germana/limba engleza;

Irlanda 2 posturi (tinichigiu auto; vopsitor auto ) experienta minim 5 ani, cunostinte limba engleza nivel minim;

Marea Britanie 60 posturi (ingrijitor persoane) cunostinte limba engleza;

Norvegia 26 posturi (Tamplar/parchetar; Tamplar traditional; Montator; Zugrav; Lector/lector superior in criminalistica; Asistent universitar tehnica de calcul ) cunostinte limba engleza;

Republica Ceha - 20 posturi (MANAGER LOGISTICA; Sofer camion) pentru postul de sofer - Permis conducere C+E;Calificare sofer profesionist; 3 ani experienta ca sofer profesionist; cunostinte de baza limba engleza

Slovacia 37 posturi (Sofer autocamion transport international; Ingrijitor persoane/infirmier) cunostinte de baza limba engleza

Spania 1 post (maseur) - lb germana (obligatoriu)

Suedia 55 posturi (tinichigiu auto; femei de serviciu; mecanic auto; vopsitori auto ) cunostinte limba engleza.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la consilierul EURES din cadrul Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Giurgiu d-na Dogaru Gratziela, tel.: 0246/230613 sau direct la sediul AJOFM Giurgiu, din mun. Giurgiu, ?os. Bucure?ti, bl. 202/5D, mezanin, camera 11.

Oferta locurilor de munc? este disponibila la nivel national si este publicat? ?i pe site-ul EURES al Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Munc? www.eures.anofm.ro

Potrivit datelor rezultate din declara?iile agen?ilor economici privind locurile de munca vacante, n eviden?ele Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Giurgiu sunt nregistrate 116 locuri de munc? vacante, n perioada 11 mai 17 mai 2016.

Pentru studii medii, profesionale ?i lucr?tori califica?i/necalifica?i sunt disponibile 95 locuri de munc?, dintre care: coafor; confectioner; cosmetician; curatitor sablator; electrician auto; fochist; infirmiera; incarcator descarcator; ingrijitoare; lacatus mechanic; lucr?tor comercial; manichiurist; manipulant marfuri; mechanic auto; muncitor necalificat; muncitor vulcanizator; operator chimist; operator la fabricarea uleiurilor vegetale; operator intorducere, validare, prelucrare date; paznic; sudor; ?ofer autocamion; tapiter; tmplar universal; tinichigiu; vopsitor auto, , etc.

Pentru persoanele cu studii superioare ?i postliceale sunt oferite locuri de munc?, n urm?toarele meserii: asistent medical; casier; consilier; inginer constructii civive, industrial si agricole; inginer nave; inginer sef constructii; inspector de specialitate; inspector resurse umane; magaziner; medic medicina generala; receptioner contractari achizitii ; referent; sef birou; sef serviciu; sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta.

Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Giurgiu reaminte?te tuturor persoanelor aflate n c?utarea unui loc de munc?, c? pot consulta zilnic lista locurilor de munc? vacante disponibile la nivelul jude?ului Giurgiu la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucure?ti, bl. 202/5 D, mezanin.

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR PROMOTIA 2016

Absolven?ii care doresc sprijin pentru g?sirea unui loc de munc? se pot nregistra la agen?ia jude?ean? pentru ocuparea for?ei de munc? din raza teritorial? unde ?i au domiciliul/ re?edin?a.

Absolven?ii institu?iilor de nv???mnt nregistra?i la agen?iile jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc? ori la al?i furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocup?rii for?ei de munc?, acredita?i n condi?iile legii pot beneficia de informare ?i consiliere profesional?, mediere pentru identificarea unui loc de munca, precum ?i de facilit??i financiare.

Absolven?ii afla?i n c?utarea unui loc de munc? pot participa la programe de formare profesional? care s? le asigure cre?terea ?i diversificarea competen?elor profesionale n scopul asigur?rii mobilit??ii ?i reintegr?rii pe pia?a muncii.

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind asigur?rile pentru ?omaj ?i stimularea ocuparii for?ei de munc?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, absolven?ii institu?iilor de nv???mnt, n vrst? de minim 16 ani, care n termen de 60 de zile de la absolvire nu au reu?it s? se ncadreze n munc? potrivit preg?tirii profesionale, pot beneficia de indemniza?ie de ?omaj.

In vederea stabilirii acestui drept, absolventii diferitelor forme de nv???mnt din promo?ia anului 2016 care domiciliaz? n jude?ul Giurgiu, trebuie s? se prezinte la sediul AJOFM Giurgiu, n termenul legal, pentru nregistrare ca persoan? n c?utarea unui loc de munc?.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de dec?dere din drepturi - dac? absolven?ii nu se prezint? n intervalul de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul s? se nregistreze ca persoane aflate n c?utarea unui loc de munc?, dar nu vor avea dreptul la indemniza?ie de ?omaj.

Indemniza?ia de somaj se acord? absolven?ilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculat? de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire ?i const? ntr-o sum? fix?, lunar?, neimpozabil? al c?rei cuantum reprezint? 50% din valoarea indicatorului social de referin?, n vigoare la data stabilirii acesteia (in prezent valoarea indemnizatiei de somaj pentru absolventi este de 250 lei).

Cudetoate.ro